ชัยภูมิ

ประวัติข้อมูลทั่วไปจังหวัด ชัยภูมิ

ชัยภูมิ (เดิมชื่อ ชัยภูมิ) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่ถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์ ชัยภูมิ ชื่อเดิม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับจังหวัดเลยและนครราชสีมา หากแบ่งตามสภาพอากาศจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามเขตการปกครองจัดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประวัติจังหวัดชัยภูมิ ย่อ เดิมทีก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย ชัยภูมิ คือ จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงสมัยทวารวดี เมืองชัยภูมิถือเป็นช่องทางการแพร่ขยายวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักฐานกำแพงกั้นบ้านกุดโง้ง อ.เมือง ปรากฏ และใบเสมานครกาหลงในอำเภอคอนสวรรค์และมีกลุ่มชาวญัฮกุรซึ่งเชื่อกันว่ามีเชื้อชาติเดียวกับชาวมอญโบราณในสมัยทวารวดีซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายขอบตะวันตกเฉียงใต้ของภาค
 
ต่อมาเมื่ออิทธิพลทวารวดีเสื่อมลงก็ถูกแทนที่ด้วยอิทธิพลของเขมร ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับภาคอื่นๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น หลักฐานการก่อสร้างพระราชวังขอม เช่น ปรางค์กู่ อำเภอเมืองปรางค์กู่บ้านแท่น อำเภอบ้านแท่นกู่แดง อำเภอบ้านเขว้า เป็นต้น ในสมัยสุโขทัยชัยภูมิก็ควรจะเป็นเมืองที่สุโขทัยยึดครอง

ชัยภูมิ แผนที่ ที่ตั้งและอาณาเขต

ชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณศูนย์กลางของประเทศ ชัยภูมิ แผนที่ พื้นที่ละติจูด 15 องศาเหนือ และลองจิจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ชัยภูมิ เส้นทาง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 332 กิโลเมตร โดยรถยนต์

มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร่ หรือ 7.6% ของพื้นที่ทั้งหมด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร้อยละ 2.5 ของทั้งประเทศ แผนที่ จ. ชัยภูมิ ดาวเทียม เป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 7 ของประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ เมืองชัยภูมิ

ภูมิภาค ชัยภูมิ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง พื้นที่ภาคกลางของภาคเป็นพื้นที่ราบ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เป็นป่าไม้และเป็นภูเขา ข้างบนนั้นเป็นที่ราบสูง เมืองชัยภูมิ เส้นทาง มีป่าไม้และทิวเขาล้อมรอบจากตะวันออกไปตะวันตก ประกอบด้วยทิวเขาขนาดใหญ่ ได้แก่ ภูเขียว ภูลานคา และภูผางเหย

ด้วยลักษณะเหล่านี้ ภูมิภาคนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคเหนือ ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอแก่งโกร บ้านแท่น เทปสมบูรณ์ ภูเขียว คอนสาร และภักดีชุมพร มีอำเภอ เมืองชัยภูมิ บ้านเขวา สแควร์ บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต หนองบัวระวี คอนสวรรค์ อำเภอเนินสง่า และเขตภูมิภาค เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เส้นทางชัยภูมิ อุตสาหกรรม

โรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัด ชัยภูมิ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในรูปแบบการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นพื้นฐาน และจัดส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯและภูมิภาคอื่นๆ อุตสาหกรรมใน ระยะทางไปชัยภูมิ ที่คาดว่าจะเติบโตมากที่สุดคืออุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในเขตที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อำเภอภูเขียว บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต คนสวรรค์ และภักดีชุมพร อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด เยื่อไม้และฟางข้าวที่เติบโตเร็ว หญ้าหมัก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก แป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วเขียว นมพร้อมดื่ม ธุรกิจครอบครัวและหัตถกรรม

ในปี 2544 เส้นทางชัยภูมิ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 486 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 5,947.70 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 10,482 คน มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด 118 แห่ง ด้วยทุนทรัพย์ 1,929,743,626 ล้านบาท มีผลงาน 1.09 กับการทำงาน แผนที่ชัยภูมิ

โรงงานอุตสาหกรรมโลหะและอโลหะมากถึง 150 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 752,814,765 ล้านบาท มีพนักงาน 875 คน โดยมีจำนวนโรงงานขั้นต่ำในอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 7 แห่ง รวมทุนทั้งสิ้น 27,975,000

การคมนาคมขนส่ง ชัยภูมิ

  • การขนส่งทางรถไฟ

ชัยภูมิ มีทางรถไฟที่วิ่งผ่านภาคใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นแนวเชื่อมระหว่างอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี – อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา – อำเภอเทพสถิต – บำเหน็จณรงค์ – ที่ราบ ภูเขียว ภาษาอังกฤษ มีสถานีรถไฟ 6 แห่ง โดยมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีอำเภอบำเหน็จณรงค์ และ Square District มากถึง 10 ขบวนต่อวัน เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟข้ามภูมิภาคและทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าการเดินทางด้วยรถไฟไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป เพราะมันไม่ง่ายเหมือนนั่งรถ

  • รถขนส่ง

การขนส่งภาคพื้นดินในจังหวัดชัยภูมิ สะดวกและเป็นที่นิยมของชาวจังหวัด ชัยภูมิ อังกฤษ เป็นอย่างมาก พร้อมเส้นทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างง่ายดาย มีรถไฟโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ และชัยภูมิ หรือภาคอื่นๆ ผ่าน 4 เส้นทางของภาคชัยภูมิ และรถไฟโดยสารวิ่งระหว่างภาคชัยภูมิกับภาคใกล้เคียงสูงสุด 25 เส้นทาง รถไฟโดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัดและอำเภอมี 29 เส้นทาง และ 3 เส้นทางภายในเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อหลายจังหวัด สภาพถนนดี เดินทางสะดวกทุกฤดูกาล

  • การขนส่งทางอากาศ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเที่ยวบินไปชัยภูมิ ถ้าจะเดินทางโดยเครื่องบินต้องลงที่ขอนแก่น จากนั้นนั่งรถจากขอนแก่นกลับชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือลงที่นครราชสีมา แล้วต่อรถไป จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 119 กิโลเมตร

ประชากรและแรงงาน ชัยภูมิ

ตามที่สำนักทะเบียน กรมการปกครอง ชัยภูมิ มีประชากร ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550 จำนวน 1,120,192 คน เป็นชาย 558,031 คน คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัด , ผู้หญิง 562,161 คน เป็นตัวแทนของผู้หญิง 562,161 คน % 50 ประชากรของทั้งภูมิภาคมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร 0.62% ในปี 2544 เมื่อเทียบกับปี 2544 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยของภูมิภาคคือ 88.5 คนต่อตารางกิโลเมตร

เมื่อพิจารณาตามอำเภอแล้ว เมือง ชัยภูมิ อำเภอ มีประชากรมากที่สุด 195,372 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.38 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ อ.ภูเขียว 123,533 คน คิดเป็นร้อยละ 10.99 มีประชากรน้อยที่สุด 13,077 คนหรือ 1.16% ของอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด คือ ของดีแต่ละอําเภอ ชัยภูมิ มีประชากรหนาแน่น 161.74 คน/กม. 2 รองลงมาคือ อ.แก่งโกร 155.58 คน/กม. 2 อำเภอภักดีชุมพร เป็นอำเภอที่มีประชากรหนาแน่นต่ำสุด 31.76 คน/กม. 2 ประชากรจังหวัดชัยภูมิ 2565

ชัยภูมิ ภาคการผลิตที่แท้จริง

จากรายงานของสำนักวิชาการเกษตรภูมิภาคชัยภูมิและสำนักป่าไม้ภูมิภาค ชัยภูมิ พบว่า ในปี 2544 เขตชัยภูมิมีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 7,986,429 ไร่ หรือ 12,778 29 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 3,332,282 ไร่ หรือ 41.72% ของความกว้างทั้งหมด พื้นที่ป่าประมาณ 2,064,839 ไร่ หรือร้อยละ 25.86 และพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 2,589,308 ไร่ หรือร้อยละ 32.42 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,636,454 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,565,487 ไร่ โดยใช้พื้นที่ปลูกผักและสวนดอกไม้น้อยที่สุดคือ 10,819 ไร่

ชัยภูมิ ภาคอีสาน ภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ในจังหวัด โดยมีรายได้รวมในปี 2543 จำนวน 7,121 ล้านบาท และมีแรงงานในภาคเกษตร 334,300 คน คิดเป็น 56.24% ของแรงงานทั้งหมด ภูมิภาคที่มีแรงงานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ชัยภูมิ ภาคไหน ภาคเกษตรตั้งแต่ปี 2536 พบว่าเศรษฐกิจของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี
 
แต่ตั้งแต่ปี 2542 รายได้ของภาคเกษตรลดลง แต่ในอัตราที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อจัดประเภทโครงสร้างของภาคเกษตร พบว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีมูลค่ามากที่สุด 5.37 พันล้านบาท หรือร้อยละ 75.41 รองลงมาคือ การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรแบบง่าย มูลค่า 501 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.03 และปศุสัตว์มูลค่าตัวละ 435 ล้านบาท คิดเป็น 6.10% โดยส่วนการประมงมีมูลค่าต่ำสุด 241 ล้านบาท หรือเพียง 3% ชัยภูมิ แผนที่ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

ชัยภูมิ มีเนื้อที่ 7,937,062.18 ไร่ ภูมิศาสตร์ทั่วไปในภาคเหนือ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่สลับซับซ้อนของภูเขาและป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากที่สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งป่าไม้ ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงและส่งผลทางอ้อมต่อดิน น้ำ ลม สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ใกล้เคียง สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีอ่างที่สมบูรณ์พร้อมเกมประเภทต่าง ๆ เป็นแหล่งความรู้และไดรฟ์สันทนาการสำหรับประชาชน